Blog dịch thuật

Forward Market

‘forward market ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thị trường (hàng hóa) kỳ hạn; thị trường giao sau