Blog dịch thuật

Forwarder’S Bill Of Lading

‘forwarder’s bill of lading ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận đơn
của đại lý vận tải