Blog dịch thuật

Forwarder’S Receipt

‘forwarder’s receipt ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: biên nhận (hàng chở) của hãng đại lý vận tải