Blog dịch thuật

Forwarding Address

‘ forwarding address ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: địa chỉ gởi chuyển tiếp; địa chỉ mới