Blog dịch thuật

Forwarding Agent’S Certificate Of Receipt

‘forwarding agent’s certificate of receipt ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: biên lai nhận chở của hãng thầu vận tải hàng hóa