Blog dịch thuật

Forwarding Agent’S Certificate Of Transport

‘forwarding agent’s certificate of transport ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy nhận hàng của hãng thầu vận tái hàng hóa