Blog dịch thuật

Forwarding Agent’S Commission

‘forwarding agent’s commission ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hoa hồng của hãng thầu vận tải hàng hóa