Blog dịch thuật

Forwarding Instructions

‘forwarding instructions ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (những) chỉ dẫn liên quan đến việc gởi hàng