Blog dịch thuật

Forwarding Operations

‘forwarding operations ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: nghiệp vụ chuyên chở và gởi hàng; nghiệp vụ giao nhận (hàng hóa)