Blog dịch thuật

Foul Bill Of Health

‘foul bill of health ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy chứng vệ sinh không hoàn hảo