Blog dịch thuật

Foul Mate’S Receipt

‘foul mate’s receipt ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: biên lai không sạch; biên ìai thuyền phó không hoàn hảo