Blog dịch thuật

Foundation Exclusion Clause

‘ foundation exclusion clause ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: diều khoản loại bỏ nền móng