Blog dịch thuật

Foundation

foundation’ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: nền móng; nền tảng; cơ sở; sự thành lập; sự sáng lập; tổ chức tài trợ; tổ chức thành lập đo quỹ tài trợ; quỷ tài trợ