Blog dịch thuật

Founder

‘ founder’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người sáng lập; (kế hoạch…) thất bại; (tàu..) chìm; đám