Blog dịch thuật

Founder’S Share

‘founder’s share ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cổ phiếu sáng lập