Blog dịch thuật

Founder’S Shares

‘founder’s shares ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cổ phiếu của người sáng lập công ty; hội phần sáng lập