Blog dịch thuật

Four O’S Of Purchasing

‘four O’s of purchasing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bốn chữ o trong việc mua hàng