Blog dịch thuật

Fourth-Generation Computer

‘fourth-generation computer ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: máy
tính thế hệ thứ tư