Blog dịch thuật

Fractional Reserve System

‘fractional reserve system ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ dự
trữ bộ phận