Blog dịch thuật

Fragmented Market

‘fragmented market ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thị trường bị chia cắt; thị trường không thuần nhất