Blog dịch thuật

Frame Of Reference

‘ frame of reference ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hệ thống, khung tham chiếu; phạm vi thị trường định vị