Blog dịch thuật

Franchise Policies

‘ franchise policies ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đơn bảo hiểm có mức miễn bồi thường