Blog dịch thuật

Franchise

‘franchise ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự, mức) miễn bồi thường (quy định trong khế ước bảo hiểm)