Blog dịch thuật

Franchising Operation

‘franchising operation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giao dịch nhượng quyền