Blog dịch thuật

Frank A Letter (To…)

‘frank a letter (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành:đóng dấu miễn cước lên bức thư