Blog dịch thuật

Fraudulent Clause (In A Contract)

‘fraudulent clause (in a contract) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: điều khoản man trá (trong hợp đồng)