Blog dịch thuật

Fraudulent Destruction

fraudulent destruction ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) hủy diệt phi pháp