Blog dịch thuật

Free Allowance (Of Luggage)

‘free allowance (of luggage) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: trọng lượng (hành lý) miễn phí; mức miễn phí