Blog dịch thuật

Free Alongside Ship/Steamer (Fas Hay Tas)

‘free alongside ship/steamer (fas hay tas) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá đến mạn tàu