Blog dịch thuật

Free Dispatch

‘free dispatch ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: miễn thưởng, miln bồi dưỡng thêm cho việc bốc dỡ nhanh