Blog dịch thuật

Free Docks

‘free docks ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá miễn cước đến cầu tàu (ở cảng xuất phát); giá đến cầu tàu