Blog dịch thuật

Free Entry

‘free entry ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) vào cảng tự do; vào cảng miễn thuế; tờ khai hàng hóa miễn thuế