Blog dịch thuật

Free From

free from ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: miễn (phí, thuế); không bị bồi thường; không nhận bảo hiểm