Blog dịch thuật

Garbage In Garbage Out

garbage in garbage out ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: dữ liệu sai đưa ra kết quả saí