Blog dịch thuật

Garment District (The…)

garment district (the…) ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khu quần áo may sần (đ New York)