Blog dịch thuật

General Inventory

‘ general inventory ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổng sô tồn kho; tổng mục lục