Blog dịch thuật

General- Knowledge

‘general- knowledge ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (những) kiến thức phổ thông; thường thức