Blog dịch thuật

General Legacy

‘general legacy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: di tặng toàn sản; di tặng với tính cách bao quát