Blog dịch thuật

General Mortgage Bond

‘general mortgage bond ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: trái khoán thế chấp chung