Blog dịch thuật

General Obligation Bond

‘general obligation bond ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: công trái trách nhiệm tập thể; trái khoán trách nhiệm chung