Blog dịch thuật

General Operating Expenses

‘general operating expenses ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chỉ phí
hoạt động tổng quát; chi phí nghiệp vụ