Blog dịch thuật

General Price Theory

‘general price theory ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lý thuyết giá tổng quát