Blog dịch thuật

General Property Tax

‘general property tax ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thuế tài sản thông thường