Blog dịch thuật

General Purpose (Financial) Statements

‘ general purpose (financial) statements ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bản quyết toán thông dụng