Blog dịch thuật

Gerontocracy

‘gerontocracy ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thể chế người già quản lý, người già thống trị; chế độ lão trị