Blog dịch thuật

Get-Rich-Quick Scheme

‘get-rich-quick scheme ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phương sách làm giàu nhanh; kế hoạch đầu cơ