Blog dịch thuật

Giff En Paradox

Giff en paradox ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phản luận Giffen; hiệu ứng Giffen