Blog dịch thuật

Gilt-Edged Bond

‘gilt-edged bond ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: trái khoán viền vàng; trái khoán thượng đẳng (của chính phủ Mỹ)