Blog dịch thuật

Gilt-Edged Market Makers

‘gilt-edged market makers ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (những) người mua bán trên thị trường chứng khoán viền vàng