Blog dịch thuật

Giro Account

‘giro account ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tài khoản chi phiếu của bưu điện; tài khoản vãng lai của bưu điện